Inleiding: geen gerommel in de marge

Beeld je een stad in waar armoede geen kans heeft. Een stad waar je je geen zorgen hoeft te maken over de rusthuisfactuur van je dementerende moeder. Beeld je een stad in waar je kinderen veilig naar school kunnen fietsen. Een stad waar stipt en regelmatig openbaar vervoer een echt alternatief wordt voor de auto. Beeld je een stad in die niet verstikt maar die ademt, met een garantie op groen, ook voor de volgende generaties. Beeld je een stad in waarin elke Gelenaar meetelt. Ongeacht de dikte van zijn portefeuille en ongeacht zijn huidskleur of achtergrond. Beeld je een stad in zonder sluikstort en zwerfvuil en met betaalbare en regelmatige afvalophaling aan huis. Beeld je een stad in waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Als we de uitdagingen van vandaag en morgen echt willen aanpakken, dan hebben we meer nodig dan een goedbedoelde maatregel hier of daar. Dan moeten we geen komma’s veranderen, maar moeten we de stad veranderen. Geen gerommel in de marge, maar een stedelijke revolutie. Wij zijn niet bezig met de postjes en de macht verdelen. Wij zijn niet bezig over wie met wie, en wie niet met wie. Wij zijn bezig met onze stadsvisie. Om dit stadsprogramma te maken, hebben wij de grote Bevraging georganiseerd bij meer dan zevenhonderd inwoners. Wij toetsen ons programma, we betrekken de mensen: dat is ons DNA. Er is geen enkele partij die dat doet zoals wij.

Wij willen integrale wijken

Wij willen het sociaal weefsel versterken. Wij verdedigen stadsvernieuwing en herwaardering vanuit een publieke logica. Als we wijken herwaarderen, dan zorgen we dat iedereen meekan.

Een integrale wijk is een wijk waar wonen, gezondheidszorg en onderwijs toegankelijk, betaalbaar en degelijk zijn. Een integrale wijk is een wijk met publieke groene ruimte. Een integrale wijk is een wijk met voldoende publieke voorzieningen dicht bij de mensen. Publieke voorzieningen worden bereikbaar op wandel- en fietsafstand. Zo wordt de auto vanzelf overbodig.

Een integrale wijk betekent voor ons onder meer een wijk:

 • met een goede school en kinderopvang
 • met betaalbare woningen voor de brede bevolking (via een mix van huurwoningen, koopwoningen en goede sociale woningen)
 • met dokter, tandarts en apotheker
 • met een postkantoor met internettoegang, een bankkantoor en een bancontact
 • met voldoende groene ruimte, speelgelegenheid en sportinfrastructuur
 • met een laagdrempelig wijkhuis waar iedereen terechtkan voor hulp
 • met respect en diversiteit
 • met een regelmatige en betaalbare afvalophaling aan huis
 • met degelijk en regelmatig openbaar vervoer, een veilig fietsnet, een publiek fietsdeelsysteem (Velo)
 • met wijkagenten die in de wijk zelf wonen en de mensen kennen
 • met wijkinfrastructuur: een bibliotheek, ontmoetingscentra en jeugdhuizen en eventueel een wasserette van de stad
 • met middenstand: kapper, bakker, kruidenier...

De Grote Bevraging: unieke stadsdialoog met meer dan zevenhonderd Gelenaars

In september startte de PVDA Geel met een grote politieke bevraging. Vijf maanden lang trokken tientallen vrijwilligers van de linkse partij door het herfst- en winterweer de straat op om een veertigtal programmapunten voor te leggen aan meer dan zevenhonderd mensen. De resultaten van deze grote Bevraging geven een unieke blik op hoe de Gelenaars naar hun stad kijken.

Maar liefst 721 inwoners namen de tijd om hun gedacht te geven over wat anders kan en wat beter moet in onze stad. Het overgrote deel (59 procent) vulde een papieren exemplaar van de Grote Bevraging in tijdens één van de vele wijktochten die de partij op poten zette, of gewoon bij vrienden, kennissen of collega’s. Anderen, 294 welbepaald, gaven dan weer hun mening op de website van de PVDA.

Met de Grote Bevraging legde de PVDA de Gelenaars een uitgebreide vragenlijst voor. De deelnemers werd gevraagd om de drie belangrijkste thema’s aan te geven en voor tien thema’s het beste voorstel te kiezen uit vier mogelijkheden.

Heel wat mensen deden ook zelf nieuwe voorstellen. Verder moest worden aangegeven in welke mate men akkoord ging met enkele stellingen over het stedelijk beleid. Gemiddeld besteedde men een twaalftal minuten aan het invullen van de grote Bevraging. goed voor zowat 150 uren van politiek debat.

De deelnemers aan de grote Bevraging zijn gespreid over alle leeftijdscategorieën, verschillende opleidingsniveaus en alle wijken van de stad. Gezien het zeer grote aantal deelnemers zijn de resultaten van onze bevraging bijzonder relevant voor al wie onze stad een groot hart toedraagt.

Mobiliteit is de grote topprioriteit

De meest opvallende vaststelling uit de Grote Bevraging is het belang dat de Gelenaar hecht aan een vlot en veilig verkeer. Meer dan de helft van alle deelnemers (54 procent) plaatst het aanpakken van de mobiliteit in de top drie van belangrijkste thema’s.

Sociale en ecologische thema’s springen eruit

Na mobiliteit volgen vier andere thema’s, die door meer dan een derde van alle ondervraagden in de top drie worden geplaatst. Het gaat om opgroeien in de stad (44 procent), armoede (38 procent), gezondheid (39 procent) en wonen (33 procent).

Naast het belang dat wordt gehecht aan mobiliteit en verkeersveiligheid valt het op dat de Gelenaar sociale thema’s enorm belangrijk vindt.

Gelenaar wil echte inspraak

In onze bevraging werd ook de volgende stelling voorgelegd: ‘Het stadsbestuur luistert naar de Gelenaar’. Maar liefst 43 procent van de deelnemers zegt dat ze ‘niet akkoord’ of ‘helemaal niet akkoord’ gaat met deze stelling. Slechts 12 procent gaat ‘akkoord’ of ‘helemaal akkoord’. Het zit duidelijk hoog dat het stadsbestuur ondemocratisch beslissingen doorduwt zonder de minste inspraak van de bevolking. Denk maar aan de komst van de Astortoren of de plannen tot ontwijden en herbestemmen van enkele Geelse kerken.

De populairste voorstellen

Bij de voorstellen per thema scoort ‘meer inzetten op de veiligheid van de zwakke weggebruikers’ het hoogste. Maar liefst 42 procent van de ondervraagden duidt dit voorstel aan als prioriteit binnen het thema mobiliteit. Op de tweede plaats van populairste voorstellen staat ‘kleinere klassen in onze scholen en meer leerkrachten’ (37 procent) binnen het thema opgroeien in de stad. ‘Leefloon optrekken tot boven de armoedegrens’ (33 procent), ‘betaalbare en kwaliteitsvolle rusthuizen en serviceflats’ (47 procent) en ‘daadkrachtige aanpak van leegstand’ (33 procent) vervolledigen de top 5 van populairste voorstellen.

Een programma voor een stad op mensenmaat schrijf je niet alleen. Een goed programma is het eindpunt van een lang proces, van dialoog en discussie, van vragen en antwoorden. Een goed programma, dat is maanden intens debat over de stad van morgen.

Heel veel mensen droegen hun steentje bij aan dit programma. In de eerste plaats de 721 Gelenaars die hun mening gaven in de Grote Bevraging. Zij vertelden ons wat eerst moet worden aangepakt. Zij gaven ons nieuwe, frisse ideeën.

Er zijn ook de tientallen gesprekken met de mensen uit het middenveld: actieve vakbondsvrouwen en mannen, vrijwilligers uit natuurverenigingen, belangenorganisaties en actiegroepen... Het zijn allemaal ervaringsdeskundigen op hun terrein. Zij vormen een essentiële schakel in het democratisch proces voor een stad op mensenmaat.

Er zijn de taaltovenaars die elke zin en elke komma onder een vergrootglas legden. Zij maakten van dit programma een leesbaar verhaal voor iedereen. Er zijn de fotografen, de layouters en de mensen van de PVDA-communicatiedienst. Want een beeld zegt soms meer dan duizend woorden.

En tenslotte zijn er natuurlijk onze actieve leden en onze sterke basisgroepen. Met heel wat dossiervreters en met heel wat geboren en getogen Gelenaars, die elke hoekje van de stad kennen.

Bedankt aan al die mensen die met een kleine of grote bijdrage hebben meegeschreven aan dit programma voor de stad van morgen. Samen maken we van Geel een stad op mensenmaat.

 Greet Daems